Podmienky používania

Tieto podmienky upravujú používanie www stránky MOJESMARTHODINKY.SK jej návštevníkmi a užívateľmi (ďalej len „návštevník“). Vstupom na internetové stránky spoločnosti návštevník súhlasí s podmienkami ich používania.Pokiaľ návštevník s podmienkami používania www stránok nesúhlasí, tieto stránky opustite a ďalej nepoužívajte!

Majiteľom a prevádzkovateľom stránok www.mojesmarthodinky.sk je Lukáš Timko. Obsah a štruktúra internetových stránok je chránená autorským právom na dielo a je určená len na osobnú potrebu návštevníka (na čítanie a prehliadanie). Akékoľvek iné použitie obsahu týchto internetových stránok návštevníkom, napríklad kopírovanie alebo iné spracovanie ich obsahu, sa zakazuje.

Obsah internetových stránok mojesmarthodinky.sk je vytváraný výhradne redaktormi stránky, ktorí disponujú autorskými právami v prospech textu, ktorý vytvorili. Autori súhlasili s výhradným použitím svojich textov iba na internetových stránkach mojesmarthodinky.sk. Tieto texty sú chránené Autorským zákonom – Zákon č. 618/2003 a ďalšie kopírovanie alebo akákoľvek manipulácia s pôvodným textom bez súhlasu autora alebo správcu stránky, pre ktorú boli vytvorené a kde boli zverejnené (t.j. mojesmarthodinky.sk), je zakázané a považované za porušenie autorského zákona Slovenskej republiky.

Obsah internetových stránok nemusí byť správny, úplný ani aktuálny, zdroje použité pri tvorbe obsahu nemusia byť spoľahlivé, alebo môžu existovať pochybnosti o ich spoľahlivosti. Informácie uvádzané na internetových stránkach spoločnosti nesmú byť považované za technické poradenstvo a nemožno ich považovať ani za návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí technických služieb, a ani za akýkoľvek iný návrh stránky jej návštevníkovi.

Internetové stránky môžu obsahovať recenzie, návody a iné odporúčania, pri ktorých návštevník internetových stránok spoločnosti nie je oprávnený k nasledovaniu a využitiu informácií a záverov v nich uvádzaných pre účely svojho alebo cudzieho finančného prospechu. Návštevník pri návodoch, recenziách, informáciách, komentároch, článkoch alebo inej forme všeobecných odporúčaní si uvedomuje, že:

  • nemusia byť presné alebo úplné a sú ovplyvnené neurčitosťou;
  • ich platnosť môže zaniknúť okamžite;
  • môžu obsahovať iba interpretácie, odhady, názory alebo iné nekonkrétne informácie, ktoré nemusia obsahovať fakty;
  • zdroj informácií môže byť nespoľahlivý alebo môže existovať pochybnosť o spoľahlivosti v nich uvádzaných informácií;
  • ich závery sa môžu opierať o fakty z minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým zdrojom predpovede budúceho vývoja technického zariadenia;

 

Stránka mojesmarthodinky.sk upozorňuje, že nie je zodpovedná za škody či straty spôsobené užívaním internetových stránok alebo ich obsahu, z nedostupnosti alebo obmedzenej funkčnosti internetových stránok. Stránka mojesmarthodinky.sk ďalej nezodpovedá za internetové stránky tretích osôb, ktorých odkazy sa nachádzajú na našich internetových stránkach a nezodpovedá ani za internetové stránky tretích osôb odkazujúcich na internetové stránky mojesmarthodinky.sk.

Stránky mojesmarthodinky.sk tiež nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť internetových stránok spoločnosti a ich obsahu, ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z využívania návodov, recenzií, komentárov alebo iných foriem všeobecných odporúčaní zverejnených na internetových stránkach mojesmarthodinky.sk.

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť obsah svojich internetových stránok vrátane týchto podmienok a ich používania.